Dotace

Státní rozpočet ČR - přímo ze státního rozpočtu jsou zpravidla financovány opravy větších staveb s rozpočtem od statisíců Kč do desítek miliónů Kč. O zařazení do rozpočtu rozhoduje Ministerstvo financí ČR a Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, nejvíce používanou cestou pro zařazení do rozpočtu je přes jednotlivé poslance, kteří při schvalování státního rozpočtu přicházejí s pozměňovacími návrhy. Je vhodné obracet se v této věci na poslance z toho regionu, kde se stavby nacházejí.

Ministerstvo kultury ČR - ministerstvo poskytuje dotace na obnovu kulturních památek v rámci těchto svých hlavních programů:

  • Program záchrany architektonického dědictví
  • Havarijní program
  • Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
  • Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny
  • Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Ministerstvo kultury ČR
Milady Horákové 139
160 41 Praha 6
tel. 257 085 111
e-mail: posta@mkcr.cz
www.mkcr.cz

Ministerstvo zemědělství ČR - vyhlašuje dotační titul 129 662 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků, který je určen na opravy drobných památek (kapliček, křížových cest, zvoniček, božích muk, křížů, exteriérových soch) v obcích do 2.000 obyvatel, popř. místních částech obcí do 5.000 obyvatel, pokud tyto místní části mají do 500 obyvatel. Žádost o dotaci se vyplňuje elektronicky prostřednictvím portálu RISPF, vytištěné žádosti se zasílají na Ministerstvo zemědělství ČR.

Ministerstvo zemědělství ČR
Těšnov 17
117 05 Praha 1
tel. 221 811 111
e-mail: info@mze.cz
www.mze.cz
www.szif.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - ministerstvo poskytuje dotace na opravu sakrálních staveb v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 4 Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel. 224 861 111
e-mail: posta@mmr.cz
www.mmr.cz

Krajské úřady - dotace na podporu oprav sakrálních staveb poskytují kraje ze tří zdrojů:

- z vlastních prostředků poskytují dotace na opravu prohlášených památek, ve většině krajů také dotace na opravu památek místního významu

- z vlastních prostředků poskytují dotace na opravu sakrálních staveb v rámci Programu obnovy venkova

Místní akční skupiny (MAS) - výrazně se podílejí na záchraně a obnově památek. Tohoto cíle dosahují mj. aktivním získáváním a dalším rozdělováním dotačních prostředků. Prostřednictvím výzev MAS v oblasti Programu rozvoje venkova a Integrovaného regionálního operačního programu lze získat finanční prostředky na opravu památek.

Územní působnost a další informace o MAS naleznete na stránkách Národní sítě Místních akčních skupin ČR: www.nsmas.cz

Česko-německý fond budoucnosti - vyhlašuje každoročně program Obnova památek. Uzávěrka pro projekty renovací památek je jedenkrát do roka, a to 15. srpna. Program se zaměřuje především na oblasti osídlené dříve německým obyvatelstvem.

Na Kazance 634/7
171 00 Praha 7 - Trója
tel. 283 850 512-4
e-mail: info@fb.cz
www.fondbudoucnosti.cz

Nadace Občanského fóra - každoročně přispívá na obnovu i sakrálních památek v rámci programu Opomíjené památky.

Hálkova 2
120 00 Praha 2
tel. 224 941 305-7
e-mail: info@nadaceof.cz
http://www.nadaceof.cz

Nadace OKD - pro opravu sakrálních památek lze využít program Pro region. Zaměřuje se především na Moravskoslezský kraj, ale nejen na něj.

Prokešovo náměstí 6/2020
728 30 Ostrava
tel. 596 262 118
e-mail: info@nadaceokd.cz
www.nadaceokd.cz

Nadace VIA - vyhlašuje program Živá komunita, jenž lze využít i na obnovu sakrálních památek. Důležité je zapojení místní komunity při obnově památky.

Dejvická 306/9
160 00 Praha 6 - Dejvice
tel. 608 538 083
e-mail: via@nadacevia.cz
www.nadacevia.cz

Purkyňova nadace - dotační program mj. na obnovu památek se zaměřuje především na oblast severozápadních Čech.

Slatina čp. 11
411 17 Libochovice
tel. 416 591 552
e-mail: purknadace@seznam.cz
http://www.purknadace.cz

Ústecká komunitní nadace - žádat o dotace na opravu památek je možné skrze nadační fondy. Fondy jsou rozlišené především geograficky. Např. Fond Logit - Podbořansko či Fond HENNLICH - Litoměřice a okolí. Dále jsou zde fondy pro většinu území Ústeckého kraje a fond Renesance Martina Hausenblase určený na opravu památek.

Karla IV. 400/11
400 03 Ústí nad Labem - Střekov
tel. 731 474 688
e-mail: info@komunitninadace.cz
www.komunitninadace.cz

Nadace ČEZ - podporuje obnovu památek prostřednictvím svého průběžného grantového programu Podpora regionů. Žádosti o dotaci lze podávat celoročně. Více informací naleznete na: www.nadacecez.cz

ČSOB pomáhá regionům - banka za výrazné účasti veřejnosti podporuje dobročinné projekty pro lepší život v regionech, kam spadá i oprava místních památek. Program je vyhlašován dvakrát ročně. Více informací naleznete na: csobpomaharegionum.csob.cz

Seznam dotačních programů, z nichž je aktuálně možno žádat o dotaci, naleznete na http://www.propamatky.info/cs/financovani.