7904 kaple Panny Marie Bolestné

Poškozené (známka 344) zděné kaple

Druh stavby:
kaple (hrobka)
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1468
Kód katastrálního území:
662992
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1865
Poloha:
V od vsi

velká, čtvercového půdorysu

Plochá střecha je poškozená, strop provlhlý a napůl spadlý (nově je kolem kaple postaveno dřevěné lešení nesoucí provizorní střechu). Omítka je zčásti poškozená. Okna jsou rozbitá. Dveře jsou poškozené a otevřené. Uvnitř je kaple zpustošená. Nově jsou odstraněny křoviny z okolí kaple. - Zpustlou a do značné míry záhadnou stavbou, která nemá na první pohled s dějinami Kanic mnoho společného, je pohřební kaple sester Gyulai z MarosNemethy. Kaple Bolestné Panny Marie stojí při polní cestě východně od obce. Svojí stavbou připomíná spíše nákladnou hrobku, dosahuje rozměrů cca 7 x 6,5 m a je vybudována v historizujícím neorománském slohu. Průčelí a stěny obrácené k cestě jsou obloženy hladce opracovanými pískovcovými deskami s reliéfní výzdobou, zadní stěna je vystavěna z omítnutých cihel. Kaple je přístupná půlkruhovým ústupkovým portálem a osvětlena okénky ve tvaru kvadrilobů. Po stranách vstupu jsou zasazeny kovové desky s německým a českým textem. Česká verze nápisu, umístěná vpravo od vstupu, zní: Roku 1865 vystavěno a věnováno od/FRANTIŠKA HRABĚTE GYULAI z MAROS/ NEMETHY a NADASKA, c. k. polního/ zbrojmistra atd. svým zde odpočívajícím/ sestrám HRABĚNKÁM ALŽBĚTĚ GYULAI/ narozené 20. ledna 1795, zemřelé 30. ledna 1798/a AMÁLII GYULAI/ narozené 5. července/1796 a zemřelé 22. dubna 1825. - Uvnitř kaple proti vstupu je ve výklenku vsazena socha Panny Marie s Ježíškem. Nalevo pod oknem leží poničený empírový náhrobek malé Alžběty. V oválném festonu je zaznamenán krátký německý text: HIER RU/ HET ELISABE/ THA GRAFIN V.GYULAI. Naproti tomuto náhrobku stojí rozměrnější stéla její sestry Amálie. Do oválné mramorové desky zasazené v náhrobníku je vyryt nápis: Amalie Josepha/ GrafinGyulai/ geboren den 5. Juli 1796/ gestorben den 22. April 1825/. Um selbst im Todenoch die Schwester Abendzuumfassen /Hatsieandiesenstillen Ort/ zur Ruhsichbringenfassen. – Smutný příběh hraběnek Gyulai, na jehož konci stojí zpustlá kaple, se začal psát již v lednu 1798, kdy na kanickém zámku zemřela v horečkách tříletá Alžběta, jejíž otec, generál císařského vojska hrabě Ignác Gyulai, byl na zámku patrně na návštěvě u Jana Václava Schmidtgräbnera. Malá Alžběta nebyla patrně pohřbena na kanickém hřbitově, ale v místech dnešní kaple. O místě pohřbu se lštěňský farář Hillarius Hartvík bohužel konkrétněji nezmiňuje. Když v roce 1825 zemřela ve věku 29 let na následky zimnice Alžbětina sestra Amálie, projevila před smrtí přání být pohřbena vedle své sestry. V matrice se přímo píše, že na její přání byla pohřbena vedle sestry v Kanicích. Ani v tomto případě se nemluví o hřbitově ve Lštění. Jednalo se tedy snad již přímo o místo, kde byla později vybudována kaple. - Teprve o 40 let později, v roce 1865, dal bratr zemřelých sester vystavět dnešní kapli a jejich ostatky tam i s náhrobky přemístil. František Gyulai zemřel zanedlouho potom, roku 1868 ve Vídni. - Františkovým nástupcem a dědicem byl jeho syn Leopold von EdelsheimGyulai, na něhož byla údajně převedena i péče o kapli. Podle nadační listiny Leopoldova otce z roku 1866, která je v kapli dochována, se však dědicem závazků ke kapli stal synovec Karel III., kníže z orlické větve Schwarzenbergů. V listině se přímo píše: „Oněch dvacet tisíc rak. č. ježto jsem dne 1. března 1866 mému sestřenci knížeti Karlu ze Schwarzenbergů půjčil, odkazuji jemu a jeho právním dědicům, ukládám však každému z nich za povinnost, aby mausoleum, kteréž jsem v Kanicích mým sestrám (Amálie a Alžběta) postavil, udržoval, oltář v něm postavil, mše založil a almužnu dosud mnou udělovanou, pro chudé vyplácel.“ Součástí závěti a na ni navazující nadace bylo i obdarování chudých lidí z Kanic almužnami, které byly vypláceny o výročích úmrtí hraběnek, kdy byly slouženy i zádušní mše. Na základě této nadační smlouvy by měl být vykonavatelem nadace nynější dvanáctý kníže rodu Schwarzenbergů, politik Karel Schwarzenberg. - Na počátku 90. let 20. století si neutěšeného stavu kanických památek, zámku a kaple, povšiml Zdeněk Paleček, který založil Sdružení pro obnovu zámku a dlouhé roky vedl marný boj s nezájmem a byrokracií. Již v roce 1994 napsal první dopis Karlu Schwarzenbergovi, ale získal pouze vyjádření správy knížecích nemovitostí v tom smyslu, že: „tato kaple není v majetku pana Karla Schwarzenberga“. V roce 2002 dal Obecní úřad Kanice vypracovat projekt na opravu kaple, který v plné výši uhradil Plzeňský kraj. Nevyjasněné majetkové poměry ale i tehdy opravě kaple, jejíž náklady byly spočteny na 631.920 Kč, zabránily. Pan Paleček již zemřel, aniž by jeho chvályhodné snahy přinesly konkrétní výsledek. Kapli, která je chráněnou kulturní památkou a mohla by být opravena ze státních prostředků, brání byrokratický labyrint vlastnických vztahů. Již několikrát byl autor textu požádán o zaslání podkladů týkajících se kaple, jejího stavu i vlastníka. Všechny dobře míněné snahy ale prozatím vyzněly naprázdno. - O opravu kaple usiluje místní spolek; již je zpracován projekt na opravu, dlouho ale nebylo dořešeno vlastnictví kaple (v katastru nemovitostí byl jako vlastník pozemku s kaplí zapsán Leopold von Edelsheim z Gyulai u Vídně). Protože o pozemek s kaplí nikdo nepožádal v restituci a pozemek neměl v katastru nemovitostí zapsaného reálného vlastníka, čekalo se podle občanského zákoníku do 1.1.2024, kdy pozemek propadl státu, od kterého by ho mohla odkoupit obec a kapli opravit. - Pozemek s kaplí patří Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Zdroj: Zdeněk Procházka

WGS84 souřadnice objektu: 49.477181°N, 13.078965°E

Komentáře

  • Lukáš Černý napsal 23.01.2020 15:56

    Velmi děkuji za historické fotky. Navrhoval jsem obci Kanice a spolku postup pro převedení kaple na obec a její předběžné zajištění. Následně dozor při provedení prací a osobní vyčištění kaple, včetně záchrany a uložení nalezených dochovaných fragmentů. Vzhledem k tomu že to byl dobrovolný neplacený projekt, tak jsem neměl čas vyrazit na historický průzkum a dohledat dostupné historické fotografie a další informace. Nyní je již kaple zajištěna a čeká do 1.1. 2023 kdy jako nevyžádaná restituce propadne státu od kterého ji bude moci odkoupit obec a následně začít s restaurováním. Velký dík obci Kanice a spolku pro záchranu kaple i všem místním kteří se zúčastnily. MgA. Lukáš Černý sochař a restaurátor

  • Michal Valenčík napsal 23.02.2020 11:16

    Dobrý den, rádo se stalo, jsem rád, že fotky mohly posloužit dobré věci :-)