4824 zámecká kaple Nejsvětější Trojice

Opravené (známka 100) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Kód katastrálního území:
776581, 992399, 990329
Postaveno:
1719 - 1728
Poloha:
na terase nedaleko zámku při silnici do Vrbice na západním okraji města

velká

Má novou střechu, trojice věží měděnou; dále má opravená okna. - Neorientovaná centrální barokní stavba o rozměrech 24 x 11 metrů s lodí na obdélném půdorysu krytá kupolovitou střechou s otevřenou osmibokou lucernou uprostřed, doplněnou okny a završenou zvonovitou stříškou s trojbokou pyramidou na vrcholu jako symbolu Nejsvětější Trojice. Obvodové zdivo dosahuje výšky 12 metrů a tloušťky 2 metrů. K lodi kaple je připojen užší odsazený, pětiboce uzavřený presbytář, krytý valbovou střechou. Po stranách presbytáře je přistavěna dvojice dvoupatrových hranolových věží, završených polygonálními barokními cibulovými střechami s otevřenými lucernami, završenými cibulovými střechami s makovicemi a kříži na vrcholu. Stěny věží jsou prolomeny obdélnými a oválnými okny a členěny pilastry. V přízemí věží jsou situovány sakristie a v patrech oratoře. Věže spolu s lucernou nad kupolí, výrazně podtrhující vertikální osu symetrie, architektonicky tvoří „trojici“. Mezi věžemi je nad střechou presbytáře umístěn zprohýbaný štít, obrácený k jihovýchodu, se sochou sv. Michaela Archanděla na vrcholu patrně z dílny barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna. Hlavní trojosé vstupní severozápadní průčelí kaple je v mírně vystouplém středovém rizalitu prolomeno obdélným, segmentem završeným portálem hlavního vchodu a úzkým, vysokým, obdélným, polokruhově zakončeným okem v ose nad ním, osvětlujícím prostor kruchty. Po obou stranách vchodu je umístěna dvojice mohutných pilastrů, vynášejících mohutnou profilovanou římsou s vpadlým trojúhelníkovým štítem. V nice obdélného, trojúhelníkem završeného štítového nástavce s volutami po stranách nad obdélným střešním nástavcem je umístěna socha Panny Marie s Ježíškem (Madona) a na jeho vrcholu sousoší Nejsvětější Trojice. Nad nárožními pilastry průčelí jsou na krajích střešního nástavce postaveny sochy sv. Josefa a sv. Vavřince. K jihovýchodní závěrové stěně presbytáře je v ose kaple připojen klasicistní vstupní portikus z roku 1840 do hrobky Korbů z Weidenheimu, která se spolu s dalšími kryptami nachází v podzemí chrámu. Po stranách obdélného profilovaného portálu vchodu, nad kterým je zavěšen plastický alianční znak hrabat Thurn-Valsassina a Tacoli, je umístěna dvojice dórských sloupů, vynášejících trojúhelníkový štít s nápisem: „Friede sei mit ihnen 1840“ (Pokoje budiž s nimi roku 1840). Vnější stěny kaple jsou členěny mohutnými pilastry s ozdobnými hlavicemi z červeného pískovce a lizénovými rámci. V mušlovitých nikách na vnější stěně presbytáře jsou umístěny sochy sv. Jana Křtitele a sv. Šebestiána patrně z dílny barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna. Loď kaple na oválném půdorysu je zaklenuta mohutnou eliptickou kupolí s otevřenou osmibokou lucernou. Presbytář kaple je sklenut valenou klenbou. Sakristie a balkonové oratoře v postranních prostorech podvěží jsou sklenuty plackami se štukovými rámci. V západní části lodi je umístěna kruchta s balustrádou, ve středu polokruhově vybíhající do prostoru lodi, podklenutá plackou se štukovými rámci. Vnitřní stěny kaple jsou členěny červenými pilastry s jónskými hlavicemi, vynášejícími mohutnou profilovanou římsu. Okno v jižní podélné stěně lodi je vyplněno vyobrazeními sv. Vincence s lilií a trubkou, aliančními znaky Thurn-Valsassina a datací 19. 11. 1889. Okno v severní stěně nad postranním vchodem nese vyobrazení sv. Adély s žezlem a modelem kaple, rodový znak manželky Vincenta Thurn-Valsassina a dataci 19. 11. 1889. Skleněné výplně oratoří jsou novodobé, zdobené ve středu rodovými znaky Thurn-Valsassina. Stropy kaple jsou zdobeny cyklem fresek od místního malířského mistra Brandta. V presbytáři je situován výjev Stvoření člověka, v mezerách pak rodové znaky Štampachů a Globenů a symboly Nejsvětější Trojice. Na oblouku nad presbytářem je situován rodový znak Korbů z Weidenheimu. V dalším poli je výjev Návštěvy tří andělů i Abraháma zastupující předstupeň Nejsvětější Trojice. Na fresce na oválné kupoli nad lodí je situován výjev se skupinami postav, představujícími stvoření, vykoupení a uzdravení skrze Nejsvětější Trojici. Ve středu lucerny nad kupolí lodi je umístěna osmicípá hvězda se symboly jména Božího (Jahva). Na pásech mezi klenbami jsou umístěna vyobrazení Evangelistů. Na oblacích jsou vyvedeny symboly Víry, Naděje a Lásky, postavy andělů s útrpnými nástroji Ježíše Krista a nad Zeměkoulí nápis: „CREATOR OREL“ a u trojbokého obelisku „TRINVSVNVS“. Nad emporou jsou vyvedena vyobrazení čtyř postav, představující tehdy známé světadíly, uklánějící se před Bohem Otcem, a v mezerách symboly Nejsvětější Trojice. Kvalitní vnitřní jednotné barokní zařízení kaple pochází z doby kolem roku 1730. V presbytáři je postaven portálový hlavní oltář Nejsvětější Trojice. Ve středu oltáře je umístěn silně poškozený oltářní obraz od vídeňského malíře Franze Hagena s vyobrazením Nejsvětější Trojice mezi anděly, nesoucími stuhu s latinským nápisem: „Sanctus, Sanctus, Sanctus“. V horní části obrazu je vystřižena část plátna obdélného půdorysu. Sloupy po stranách oltářního obrazu vynášejí mohutnou profilovanou římsu, nesoucí nástavec oltáře s obrazem Panny Marie Pomocné. Před obrazem je zavěšen alianční znak hrabat Thurn-Valsassina. Na postraních podestách jsou umístěny pozlacené sochy putti. Oltář je korunován pozlaceným křížem na oblacích a pozlacenými vázami po stranách. Nad postranními brankami hlavního oltáře jsou postaveny pozlacené sochy sv. Václava a sv. Víta. V nároží lodi při levé straně triumfálního oblouku je postaven monumentální portálový postranní oltář sv. Kateřiny, zdobený zlacením a doplněný bohatou sochařskou výzdobou. Ve středu oltáře je zavěšen obraz od vídeňského malíře Hageny Mystické manželství sv. Kateřiny s malým Ježíškem, který ji dává v přítomnosti sv. Josefa snubní prsten. V nástavci oltáře je umístěn symbol Božího oka v oblacích. Po pravé straně triumfálního oblouku je postaven shodný monumentální portálový protějškový postranní oltář sv. Barbory, zdobený zlacením a doplněný bohatou sochařskou výzdobou. Ve středu oltáře je zavěšen dnes zakrytý obraz sv. Barbory jako ctitelky Nejsvětější Trojice a ochranné patronky umírajících. Při triumfálním oblouku na přechodu do lodi kaple je umístěna barokní kazatelna z roku 1729. Zachovalé jsou dobové intarzované lavice. Na kruchtě jsou umístěny velmi hodnotné barokní varhany od pražského varhanáře Leopolda Spiegela z roku 1728. - Projekt kaple vypracoval italský architekt Giovanni Antonio Bianno Rossa. Dne 12. srpna 1728 započal místní malířský mistr Brandt výzdobu klenutých stropů kostela cyklem fresek. Oltářní obrazy jsou dílem malíře Franze Hagera. Dne 24. září 1728 byly do věží dokončeného kostela zavěšeny dva zvony. Slavnostní vysvěcení nové zámecké kaple Nejsvětější Trojice proběhlo dne 16. prosince 1728. V roce 1730 byl na prostranství před kostelem vztyčen barokní sloup se sousoším Nejsvětější Trojice od Matyáše Bernarda Brauna. Koncem 19. století provedli tehdejší vlastníci zdejšího zámku Thurn-Valsassinové renovaci zámecké kaple. Během první světové války byl zrekvírován velký zvon na válečné účely. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války přestala kaple sloužit k církevním účelům. V průběhu 50.let 20. století byla provedena neodborná a nevhodná oprava kupole nad lodí. Během 2. poloviny 20. století nevyužívaná a opuštěná kaple postupně chátrala a stala se častým cílem vandalů a zlodějů. Část vnitřního zařízení kaple, figurální výzdoba a oltářní obrazy byly rozkradeny či poškozeny. Na počátku 90. let 20. století byla již bývalá zámecká kaple ve velmi zchátralém stavu. Vnější omítky včetně zdobení byly opadané až na holé cihlové zdivo, mohutná kupole nad lodí hrozila rozevřením a samovolnou destrukcí. Zdevastované vnitřní zařízení bylo napadeno dřevomorkou. Samotná kaple včetně vnitřního zařízení se zachovala prakticky intaktně v původní podobě z doby výstavby. V letech 2009-2011 proběhla kompletní rekonstrukce zchátralého zámeckého kostela celkovým nákladem 17,1 milionu korun získaných z grantu FM/EHP Norska, tzv. Norských fondů. V průběhu obnovy kostela byla provedena rovněž celková rekonstrukce sousedního barokního sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice. Slavnostní znovuotevření obnoveného kostela Nejsvětější Trojice poté proběhlo dne 7.10.2011 za velké účasti občanů.

Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.172845°N, 13.250518°E

Komentáře

Žádné komentáře