10377 kaple Panny Marie Bolestné

Zaniklé (známka 600) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 217/12
Kód katastrálního území:
649601
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vojenský prostor
Postaveno:
13.6.1841 (posvěcení)
Zbořeno:
asi koncem roku 1956
Poloha:
JV od vsi, na Křížovém vrchu

se sanktusníkem

Empírová kaple byla podkovovitá, s trojúhelníkovým štítem nad průčelím, sedlovou střechou a čtyřbokou zvoničkou. Dveře v průčelí byly zakončeny půlkruhově, po stranách bylo po jednom půlkruhově zakončeném okně. Uvnitř byl obraz Panny Marie s obloukem růží. - Kaple byla postavena roku 1841 vedle kříže (posvěcena byla dne 13.6.1841), ke kterému již od roku 1839 vedla křížová cesta z kamenných kapliček. V roce 1956 vznikl na Křížovém vrchu vojenský objekt československé armády. Jednalo se o 7. radiotechnickou hlásku 155. radiotechnického pluku protivzdušné obrany státu. Ve vsi Hůrky byla zřízena posádka čítající až 300 vojáků. Na jaře 1956 požádala vojenská správa Státní památkovou péči Ministerstva kultury o souhlas se zbořením kaple na Křížovém vrchu. Následně Odbor kultury Krajského národního výboru v Českých Budějovicích pověřil dne 29.5.1956 PhDr. Jana Muka, správce muzea v Jindřichově Hradci, aby místo navštívil a kapli posoudil na místě. Týž den, 29.5.1956, PhDr. Muk hůreckou kapli navštívil o sepsal o ní následující zprávu adresovanou Státní památkové péči Ministerstva kultury: "Na žádost vojenské správy podle výsledku jejího jednání se Státní památkovou péčí navštívil jsem dnes obec Hůrky v pohraničním pásmu, kde potřebuje vojenská správa odstranit kapličku a kříž na vrchu Křížovém kóta 700. Zjistil jsem, že kaplička je ve slohu pseudorománském - má 2 románská okna, apsidu a vchod s ostěním zakulaceným, střecha je plechová, pod plechem šindel, věžička plechová, nedávná. Klenba je česká placka. Celý objekt je sešlý, uvnitř i zevně bez dveří, v bídném stavu. Před kapličkou, rozměrů 5 krát 3 kroky, je kamenný kříž s litým Kristem, vysoký, datovaný 1839. Na kopec vedla také křížová cesta, totiž kamenné boží muky asi z téže doby, z nichž však některé už jsou poraženy nebo chybí, všude jsou odstraněny obrázky. Protože Novákův Soupis památek kapli neuvádí, ani křížovou cestu ani kříž, utvrzuje mne to v názoru, že jde o památky z 19. století. Doprovázejícímu důstojníkovi jsem řekl, že je třeba vyčkati rozhodnutí památkové péče." Státní památková péče Ministerstva kultury se na PhDr. Muka znovu obrátila dopisem ze dne 21.7.1956, v němž uvedla: "Státní památková správa potřebuje k posouzení umělecko-historické hodnoty kaple a kříže na Křížovém vrchu u obce Hůrky fotografické snímky obou objektů, bez nichž nemůže také dáti souhlas k jejich případnému odstranění. Z toho důvodu obrací se na Vás s žádostí, zda byste nemohl tyto snímky - nejlépe prostřednictvím vojenské správy - laskavě opatřiti." Dne 29.7.1956 (na dopisu je chybně datum 2.7.) píše PhDr. Muk na velitelství Pohraniční stráže v Hůrkách: "Domníval jsem se, že otázka zboření kapličky na Křížovém vrchu u Hůrek je již dávno státní památkovou péčí vyřízena a zatím dnes jsem dostal od ní výzvu, že nutno předložit snímek kapličky i kříže, jež chcete odstranit. Dávám vám proto o tom zprávu, byste si oba snímky pořídili a poslali je buď mně nebo přímo na adresu Státní památkové péče...". Dne 6.10.1956 napsal Dr. Muk Státní památkové péči Ministerstva kultury v Praze: "29. května na naléhavou žádosti vojenských orgánů - velitelství Pohraniční stráže v Hůrkách, jsem podal zprávu o výsledku své prohlídky kapličky na vrchu Křížovém, jejíhož zbourání se pohraniční útvar domáhá z důvodů vojenských. Státní památková správa odpověděla 21. července, že chce vidět fotografie - vyrozuměl jsem hned útvar a domníval jsem se, že velitelství přímo je pošle Státní památkové péči. Zatím teprve dnes mi byl doručen snímek kapličky, který přikládám, k dalšímu řízení a rozhodnutí. Foto kříže jsem nedostal - kříž je z roku 1839, kamenný, tuctová práce s litým Kristem." - Zřejmě brzy poté byla kaple zbořena. Následně byl celý kopec vyvrtán a postaveny radary, jež bylo možno zasunovat do podzemí. Vojenský objekt 534. radiotechnické roty v Hůrkách 53. radiotechnického praporu oficiálně zanikl ke dni 1.3.1992, kdy armáda kopec opustila. - Pozemek, na němž kaple stála, je v soukromém vlastnictví (Karel Loskot z Nové Bystřice). - Vedle kaple stávala rozhledna.

Zdroj: Vladislav Sotona

WGS84 souřadnice objektu: 49.046394°N, 15.143427°E

Komentáře

  • Vladislav Sotona napsal 27.10.2019 00:32

    Vojenský objekt československé armády na Křížovém vrchu vznikl v roce 1956. Jednalo se o 7. radiotechnickou hlásku 155. radiotechnického pluku protivzdušné obrany státu. Před rokem 1956 zde žádný vojenský objekt ani vojenská jednotka nebyly umístěny. Aktivní vojenský objekt 534. radiotechnické roty v Hůrkách 53. radiotechnického praporu zanikl 1.3.1992.

  • Michal Valenčík napsal 08.12.2019 12:00

    Děkuji za upřesnění, opravil jsem.