← kaple (Podlesí) kaple (Podlesí) →
13879 kostel sv. Mikuláše

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 79
Kód katastrálního území:
723916, 693421, 990191, 930539
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1785 - 1786
Zbořeno:
duben 1965
Poloha:
na hřbitově

Kostel byl postaven v letech 1785 - 1786 na náklady Náboženského fondu, kolem byl zřízen hřbitov. Inventář kostela byl opatřen ze zrušených kostelů augustiniánů ve Šternberku a z hostýnského kostela. Z hostýnského kostela byl rovněž přenesen zvon. Do 1. světové války bylo v kostele 5 zvonů, nejstarší z nich pocházel z roku 1508. Dne 4.5.1945 kostel vyhořel poté, co byl zasažen při bombardování ruským letectvem. Následně byla střecha kostela opravena. Ještě na leteckých snímcích z 16.9.1959 má kostel celou střechu. Někdy po roce 1959 se kostelu vlivem nedostatečné údržby propadly střecha a krov nad střední částí lodi. Dne 14.1.1965 se sešla porada zástupců Okresního národního výboru v Opavě, Místních národních výborů v Podlesí a Hořejších Kunčicích, Lidových milic okresu Opava, vojenského útvaru v Opavě a dalších institucí za účelem postupu bouracích prací kostelů v Podlesí a Horních Kunčicích. Zde bylo dohodnuto, že oba kostely budou odstřeleny v průběhu měsíce února 1965 s tím, že jako první bude odstřelen kostel v Podlesí a následně kostel v Hořejších Kunčicích. Pro provedení demolice měl být k dispozici buldozer a ocelová lana. Odbor výstavby ONV Opava dostal za úkol jednat s Památkovým úřadem a církevními úřady a získat jejich souhlas se zbořením obou kostelů. Místní národní výbor v Hořejších Kunčicích dostal za úkol projednat s pozůstalými odstranění pěti hrobů z blízkosti kostela. O přesném datu odstřelu obou kostelů měli být předsedové obou místních národních výborů informováni odborem výstavby Okresního národního výboru v Opavě minimálně čtyři dny předem. Bourací práce na obou kostelích měly být provedeny jako součinnostní cvičení jednotky STCHS CO firmy Ingstav, stavební správy v Opavě, Lidových milicí okresu Opava, vojenské jednotky v Opavě a dalších složek. Součinnost měl organizovat major Pavelek, náčelník štábu Civilní obrany okresu Opava. Dne 25.1.1965 požádal odbor výstavby Okresního národního výboru v Opavě odbor školství a kultury téhož úřadu o vyjádření, zda nemá námitky proti provedení demolice kostelů v Hořejších Kunčicích a Podlesí. Požádal o stanovisko doplněné vyjádřením Památkového úřadu do dne 5.2.1965; souhlasné stanovisko k demolicím bylo dodáno dne 7.2.1965. Dne 30.1.1965 napsal zástupce Kapitulní konzistoře v Olomouci na odbor výstavby Okresního národního výboru v Opavě, že „souhlasí, aby kostely v Hořejších Kunčicích a Podlesí byly demolicí odstraněny“. Dne 3.2.1965 napsal tajemník Místního národního výboru v Hořejších Kunčicích František Sváček na odbor výstavby Okresního národního výboru v Opavě, že bude nutno „chvíli posečkat ve věci bourání kostela“, protože místní národní výbor ještě nemá souhlas pozůstalých s přemístěním pěti hrobů v okolí kostela. Dne 23.3.1965 napsal vedoucí odboru výstavby Okresního národního výboru v Opavě Ing. Vacula na Kapitulní konzistoř v Olomouci, že „vzhledem k výsledku různých šetření provedených na vaši žádost uděluje se vám povolení ke zbourání kostelů v Horních Kunčicích a Podlesí“ a “ukládá se vám provésti zbourání do 30.4.1965. Při různých šetřeních bylo zjištěno, že oba kostely hrozí zřícením a ohrožují bezpečnost. K dalšímu zachování bylo by zapotřebí stavebních prací v takovém rozsahu, že není možno tyto kostely obnoviti.“ Dále oznámil, že „odstřel kostelů bude proveden n.p. Ingstav, stavební správa Opava a další bourací práce provedou Pozemní stavby Opava. ONV Opava si vyhradil provedení stavebního dozoru pro oba demolované kostely. - V roce 2015 zdejší spolek vykopal z trosek podlahu kostela, obvodové zdivo není nad úroveň podlahy dochováno. - Pozemek, na němž kostel stál, patří církvi.

Zdroj: Michala Veselá

WGS84 souřadnice objektu: 49.764236°N, 17.593379°E

Komentáře

Žádné komentáře