13843 kostel Navštívení Panny Marie

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 1
Kód katastrálního území:
645052
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
(1569), 1766
Zbořeno:
někdy mezi 14.3. a 20.6.1985
Poloha:
ve vsi

Kostel byl jednolodní, s věžičkou posunutou směrem k průčelí a se dvěma oltáři v lodi (hlavním, zasvěceným Navštívení Panny Marie a vedlejším sv. Notburgy) musel ustoupit původní dřevěný kostelík z roku 1569, v němž byly mimo jiné dva zvony z let 1480 a 1505. Dle německy psané obecní kroniky byly tyto zvony přeneseny do nového kostela a vzaly za své v roce 1826, kdy došlo k velkému požáru Medlic. V témž roce byl pro kostel pořízen nový zvon a v roce 1832 proběhla jeho celková adaptace. Převažující vybavení kostela, zachycené inventářem z doby těsně před jeho likvidací, pocházelo z konce 19. století: hlavnímu oltáři vévodil obraz Navštívení Panny Marie od opavského malíře Assmanna z roku 1899, křížovou cestu dodal v roce 1896 malíř A.Müthe, dále zde byly sochy Panny Marie Lourdské, sv.Josefa, sv.Terezie, Piety a protějškové sochy Nejsvětějšího srdce Ježíšova a Panny Marie, zhotovené ze sádry. - Ves Medlice byla zbořena při napouštění Kružberské přehrady v 50. letech, zůstaly z ní jen tři domy a kostel. - Dne 26.6.1967 odbor školství a kultury Okresního národního výboru v Opavě napsal Místnímu národnímu výboru v Kružberku žádost, aby „zařídil uzavření opuštěných kostelů v Medlicích a Kerharticích. Počítá se s tím, že jeden z nich – pravděpodobně medlický, by mohl být v budoucnu využit jako archeologické muzeum. Dle ústní zprávy je medlický kostel otevřen a tím umožněno ničení jeho interiéru. Dne 23.9.1974 napsal církevní tajemník Okresního národního výboru v Opavě František Pavelek řediteli podniku Správa povodí Odry, že kostel v Lesích je "značně poškozen a zneužíván protispolečenskými živly" a že podobná situace je v Kerharticích a Medlicích, "kde jsou rovněž kostely, které nejsou využívány a neustále chátrají. Zjišťuje se, že tyto objekty jsou fotografovány různými zahraničními turisty, kteří zajisté ve své propagandě současný stav používají proti naší socialistické republice." Požádal jej "o přijetí opatření k zamezení zneužívání objektů". Po další urgenci ze strany církevního tajemníka datované 14.11.1974 odpověděl podnik Povodí Odry dne 13.12.1974, že podnik provedl obhlídku všech tří kostelů a potvrzuje, že ze stavebního hlediska jsou značně poškozeny kostely v Lesích a Medlicích, lépe je na tom kostel v Kerharticích. Napsal, že kostely v Lesích a Medlicích se nacházejí v 1. pásmu hygienické ochrany a že "přivítá a bude souhlasit s každým opatřením, kterým budou poměry v tomto území z hlediska hygienické ochrany zlepšeny. Za současného stavu objektů se domníváme, že by mělo být přehodnoceno zařazení obou kostelů v seznamu památek". Současně ale odmítl, aby podnik Povodí Odry nesl jakékoli náklady v souvislosti s kostely. Dne 28.5.1980 napsal apoštolský administrátor Arcibiskupství olomouckého biskup Josef Vrana na Krajský investorský útvar v Ostravě, že se opuštěné kostely kolem Kružberské přehrady stávají střediskem nekalých živlů a proto je ONV v Opavě plánuje zbořit, s čímž Apoštolská administratura souhlasí. Napsal mj., „že máme zájem na tom, aby došlo dle plánu ONV k demolici těchto budov“ a proto žádal o urychlené dohledání majetkových poměrů těchto kostelů. Dne 27.8.1980 napsal biskup Josef Vrana děkanství v Opavě, že podle šetření nepatří kostely Medlice, Kerhartice a Lesy církvi, že jí byly vyvlastněny při stavbě Kružberské přehrady a že kostely v Medlicích a Kerharticích patří od roku 1966 státu – Severomoravským státním lesům Krnov. Napsal, že tyto informace by měly stačit odboru kultury Okresního národního výboru v Opavě pro další jednání o demolici těchto budov, které již přestaly být budovami církevními. Dne 4.8.1982 poslal Místní národní výbor v Jakartovicích objednávku demolice kostelů v Medlicích a Jakartovicích na Okresní stavební podnik Opava s tím, že demolice měly být provedeny nejpozději do 15.11.1982. Následně dne 24.8.1982 požádal Místní národní výbor v Jakartovicích o demolici obou kostelů svým dopisem adresovaným odboru výstavby a územního plánování Okresního národního výboru v Opavě. Následně se dne 21.9.1982 sešla v budově Místního národního výboru v Jakartovicích komise, která po místním šetření konstatovala, že kostely v Medlicích a Kerharticích jsou poškozené a v letním období se v nich scházejí "společensky narušené osoby" a proto je třeba oba kostely demolovat. Dne 19.11.1982 vydal odbor výstavby a územního plánování Okresního národního výboru Opava rozhodnutí, kterým nařídil vlastníkovi pozemku s kostelem - Severomoravským státním lesům Krnov - odstranění stavby, a to nejpozději do dne 28.2.1983. Proti tomuto rozhodnutí se ale Severomoravské státní lesy v Krnově dne 27.7.1983 odvolaly s tím, že podniku patří pozemek pod kostelem, nikoli ale samotná stavba kostela. Přešetřením bylo zjištěno, že budova kostela patří státu a je ve správě Okresního národního výboru Opava. Na základě toho bylo dne 11.1.1985 původní rozhodnutí o demolici kostela zrušeno a dne 14.3.1985 vydal stavební odbor Místního národního výboru v Litultovicích nové rozhodnutí o odstranění stavby kostela; demolici měl provést Okresní stavební podnik v Opavě, středisko Vítkov, a to nejpozději do dne 14.3.1986. Dne 20.6.1985 informují společně Městský národní výbor v Jakartovicích jakožto investor demolice kostela a Okresní stavební podnik v Opavě jakožto realizátor odbor kultury Okresního národního výboru v Opavě, že kostel v Medlicích byl zbořen a schránka s dokumenty nalezená v lucerně jeho věže byla odevzdána Slezskému muzeu v Opavě. Konstatují také, že pískovcový kámen s letopočtem umístěný nad bočním vchodem do kostela, jenž měl být předán odboru kultury Okresního národního výboru v Opavě, se při provádění demolice rozpadl. - Pozemek, na němž kostel stál, je v soukromém vlastnictví (Jiří Satke z Vítkova).

Zdroj: Pavel Šopák, Kateřina Skalíková, Michala Veselá

WGS84 souřadnice objektu: 49.86213°N, 17.618702°E

Komentáře

  • Kateřina Skalíková napsal 10.01.2011 12:40

    „Filiální kostel Navštívení Panny Marie v Medlicích byl postaven v roce 1766 a zbořen v roce 1985. jeho podobu detailněji neznáme, víme ale, že nové zděné, zřejmě jednolodní stavbě s věží v průčelí a s dvěma oltáři v lodi (hlavním zasvěceným navštívení Panny Marie a vedlejším sv. Notburgy) musel ustoupit původní dřevěný kostelík z roku 1569, v němž byly mimo jiné dva zvony z let 1480 a 1505. Dle německy psané obecní kroniky byly tyto zvony přeneseny do nového kostela a vzaly za své v roce 1826, kdy došlo k velkému požáru Medlic. V témž roce byl pro kostel pořízen nový zvon a v roce 1832 proběhla jeho celková adaptace. Převažující vybavení kostela, zachycené inventářem z doby těsně před jeho likvidací, pocházelo z konce 19. století: hlavnímu oltáři vévodil obraz Navštívení Panny Marie od opavského malíře Assmanna z roku 1899, křížovou cestu dodal v roce 1896 malíř A.Műthe, dále zde byly sochy Panny Marie Lurdské, sv.Josefa, sv.Terezie, Piety a protějškové sochy Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Panny Marie, zhotovené ze sádry a představující běžný inventář kostelů své doby.“ Z článku: „Zaniklé kostely v Hořejších Kunčicích, Medlicích a Kerharticích“, Pavel Šopák

  • Michal Valenčík napsal 15.01.2011 20:53

    Informace doplněny, děkuji.