← evangelický kostel Krista spasitele (Nový Bor) kostel Všech svatých kláštera augustiniánů kanovníků (Olomouc) →
13866 kostel sv. Martina

Torzální (známka 500) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 59
Kód katastrálního území:
707911
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1796 - 1797
Zbořeno:
1976
Poloha:
na okraji vsi

s nízkou věží

V roce 2010 byly obnoveno obvodové zdivo kostela po celém obvodu do výše 0,1 - 0,5 m. - Kostel byl postaven v letech 1796 - 1797 Johannemm Hainzerem z Bavorska podle plánů J. Bindnera z Vimperka na místě původní dřevěné kaple sv. Ducha z roku 1787, v letech 1906 - 1907 byl upraven. - Jednolodní stavba zděná z lomového kamene, obdélná, loď 18,8 x 9,15 m, trojboce ukončený presbytář 9,15 (šířka) x 5,4 m (hloubka), vysoký asi 12 m. Sedlová střecha a nízká dřevěná věž (cca 4,5 m) v přední části. Loď i věž byly kryty šindelem. Sakristie byla přistavěna v ose presbytáře. Loď i presbytář byly plochostropé. Stěny lodě byly nečleněné, osvětlené třemi nízkými, obdélnými, segmentově zaklenutými okny. Shodná okna byla i v presbytáři. Západní průčelí bylo zvýrazněno dvěma pilastry, mezi nimiž byl umístěn pravoúhlý portál a nad ním malé okno. K portálu byla později přistavěna drobná předsíňka. V západní části lodi byla kruchta, osvětlená drobným obdélným okénkem a oknem v západní stěně. Zařízení z 19. století. - Po roce 1948 kostel postupně chátral. Odbor školství a kultury tehdejšího Okresního národního výboru (ONV) v Prachaticích, ve svém dopise ze dne 1.3.1966, zaslaném Krajskému středisku státní památkové péče a ochrany přírody v Českých Budějovicích, žádá o vyjádření k využití kostela na Novém Světě. V odpovědi ze dne 23.5.1966 Krajské středisko sděluje, že objekt kostela je ve státním soupisu památek a tudíž se na něj vztahuje ochrana podle zákona a z toho důvodu není možné dát souhlas k demolici. Dále uvádí, že kostel je situován ve Chráněné krajinné oblasti Šumava (CHKO) na urbanisticky významném místě a jeho zachování je žádoucí nejen z důvodů památkových a krajinářských, ale i z hlediska podpory turistického ruchu v oblasti. V další části dopisu je prachatickému odboru kultury ONV vytýkáno, že nebyla provedena potřebná opatření k zajištění a zabezpečení kostela jako památky. Krajské středisko navrhuje, aby objekt, vzhledem k tomu, že již neslouží k bohoslužebným účelům, byl po projednání s církevními činiteli vyjmut z církevního užívání a po dohodě s CHKO Šumava a Jihočeským muzeem v něm byl instalovaný depozitář muzejních exponátů z šumavské oblasti. Více než rok poté na odboru školství a kultury ONV v Prachaticích zahájili kroky vedoucí k opravě kostela; narazili však na ignorantský přístup oslovených stavebních podniků. Dne 10.11.1967 zaslal odbor kultury ONV v Prachaticích dopis Okresní prokuratuře v Prachaticích, ve kterém poukazal na tyto skutečnosti: Okresní stavební podnik v Prachaticích obdržel dvě objednávky. Jedna (1966) se týkala oprav kostelů v Novém Světě, Kvildě, ve Volarech a také kostela sv. Magdaleny ve Spálenci. Druhá písemná žádost (ze dne 5.7.1967) se týkala vypracování rozpočtu a provedení oprav dvou památkově chráněných kostelů v Horní Vltavici a Volarech v roce 1968. Ani na jednu objednávku Okresní stavební podnik neodpověděl, též opravy zmíněných objektů nezařadil do plánu oprav. Své vyjádření zaslal až dne 7.11.1967 a svoji ignoranci vysvětluje nedostatkem výrobní kapacity, které prý využívá na důležitější práce. Ani Jihočeský podnik pro údržbu památek v Táboře, zřízený právě za účelem těchto oprav, od roku 1962 na žádosti nereagoval. V podání prokuratuře ONV poukázal i na skutečnost, že Krajské středisko památkové péče navrhlo znemožnit přístup vandalů do prostoru kostela v Novém Světě. Přestože byly na tyto práce získány prostředky, nepodařilo se pro změnu zajistit materiál. Okresní prokuratura učinila ve věci devastace kostela na Novém Světě šetření, o jehož výsledcích dne 12.9.1967 písemně informovala ONV v Prachaticích. Mimo jiné uvedla, že bylo zjištěno záměrné poškozování uvedené kulturní památky. Byly také zajištěny osoby, které se na devastaci kostela podílely. Místní vandalové rozkradli dřevěné části střechy a krovu, které používali jako topivo v domácnostech, zároveň bezdůvodně ničili vnitřní zařízení kostela i zdivo. Počínání těchto osob označila prokuratura za zavrženíhodné a doporučila, mimo vyšetření jejich činnosti orgány tehdejší Veřejné bezpečnosti, aby se ničemové finančně podíleli na opravě objektu. V závěru zprávy je doporučení, aby zainteresovanými orgány byla zpracovaná koncepce renovace kostela sv. Martina jakožto kulturní památky. Postoj Okresní prokuratury v Prachaticích byl na tehdejší dobu obdivuhodný, leč neúčinný a kostel další roky chátral a byl devastován. Odbor kultury ONV V Prachaticích v dopise ze dne 13.10.1971 žádá o vypracování rozpočtové a projektové dokumentace pro opravu kostela v Novém Světě a zároveň kostela sv. Magdalény ve Spálenci u Zbytin, tentokráte Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů v Praze. Státní ústav pro rekonstrukci zasílá dne 5.5.1972 rozpočet pro první etapu rekonstrukce kostela v Novém Světě, která zahrnovala nejnutnější práce na záchranu objektu. Částka činila 350 tisíc korun. Odbor kultury ONV v Prachaticích vyzývá v dopise ze dne 17.10.1972 Děkanský úřad ve Vimperku ke spolupráci na záchraně kostela sv. Martina, žádá o vyjádření, zda bude mít církev zájem na využívání kostela k bohoslužbám a nabízí jeho opravu ze státních prostředků. Dne 3.11.1972 byla uzavřena smlouva o průzkumných a projektových pracích mezi Státním ústavem pro rekonstrukci památkových měst a objektů a odborem kultury ONV v Prachaticích. Tentýž ústav zasílá dne 13.11.1972 žádost o zajištění elektrické přípojky do kostela v Novém Světě a dále žádá informaci, zda má ONV v Prachaticích zajištěn podnik, který bude provádět rekonstrukci. Dopisem ze dne 21.11.1972 dostává odpověď, že nikoliv. Poslední, spíše zoufalá prosba, je vedoucím odboru kultury ONV v Prachaticích panem Paclíkem adresována Jihočeského podniku pro údržbu památek v Táboře, a to dne 9.4.1973. V dopise vedoucí odboru uvádí, že oba památkové objekty, kostel sv. Martina v Novém Světě a kostel sv. Maří Magdalény ve Spálenci u Zbytin, byly radou ONV v Prachaticích zařazeny do programu záchrany nejohroženějších památek. Žádá, aby podnik s opravou začal alespoň v následujícím roce (1974): „Jsme si vědomi toho, že pro letošní rok nebude již zařazení možné. Rádi bychom, aby alespoň v příštím roce bylo započato s nápravou špatného stavu obou objektů, který je kritizován návštěvníky Šumavy (a nejenom jimi) zejména v turistické sezóně. Opravou obou objektů a zpřístupněním veřejnosti (oba jsou významné krajinné dominanty) chceme pomoci památkám našeho okresu na nejcitlivějším místě.“. Ředitel Jihočeského podniku pro údržbu památek Tábor Josef Lis zaslal dne 16.4.1973 odboru kultury ONV v Prachaticích zamítavou odpověď. Kostel v Novém Světě tak chátral a byl vandalsky demolován další dva roky. Poté se ve věci začal angažovat Místní národní výbor (MNV) v Borových Ladech. Jeho tehdejší předseda Jaroslav Kuboň se dne 9.3.1976 obrací přímo na Ministerstvo kultury ČR s žádostí o upuštění od památkové ochrany kostela: „Místní národní výbor Borová Lada, okres Prachatice, je od 20. října 1975 za Československý stát vlastníkem kulturní památky poř. č. 3718 – kostel sv. Martina na Novém Světě. Objekt je stavebně ve velmi špatném stavu, není kapacita na jeho opravu, nelze najít pro něj ani vhodné společenské využití a v současné době je i nebezpečí zřícení objektu a nebezpečí ohrožení zdraví a života dětí, které v nejbližším okolí žijí. Z těchto důvodů žádáme o upuštění od další ochrany této kulturní památky podle § 13 zák. č. 22/58 Sb., aby mohla být provedena demolice objektu. Tato žádost je doložena fotografickou a měřičskou dokumentací. Zároveň žádáme ŠKK ONV Prachatice a KSSPPOP České Budějovice, aby v této věci zaslaly své vyjádření přímo MK ČSR. Děkujeme za urychlené vyřízení této záležitosti. Se soudružským pozdravem Čest práci Jaroslav Kuboň, předseda MNV Borová Lada. “ Po zaslání žádosti o likvidaci kostela ze strany MNV Borová Lada mění své stanovisko i Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Českých Budějovicích, do té doby usilující o záchranu kostela. Dopisem Ministerstvu kultury ČSR ze dne 25.3.1976 doporučil Ing. arch. Trčka žádosti MNV Borová Lada vyhovět. Vedoucí oddělené památkové péče Ministerstva kultury ČSR Dr. Helena Hanšová zasílá dne 31.5.1976 MNV v Novém Světě informaci o rozhodnutí ministerstva o upuštění od památkové ochrany kostela sv. Martina v Novém Světě. Následně dne 31.8.1976 nařídil Okresní národní výbor v Prachaticích zboření kostela s tím, že demolice měla být provedena do 30.4.1977; kostel byl zbořen ještě v roce 1976. - Pozemek, na němž kostel stál, patří obci Borová Lada. - Blízký hřbitov byl zničen v květnu 1976, obnoven byl v roce 2008.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech; www.sumavainfo.cz

WGS84 souřadnice objektu: 49.008236°N, 13.671086°E

Komentáře

Žádné komentáře